شما اینجا هستید

گروه دریامانی

به منظور بررسی قابلیت عملکرد یا بقاء شناور در شرایط مختلف دریایی و اندازه گیری مقاومت افزوده، حرکات و شتاب های وارد بر مدل در این شرایط، تست دریامانی در شرایط موج منظو و نامنظم در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

 

تصاویر مربوطه: