شما اینجا هستید

گروه مانور

تعیین میزان مانورپذیری شناورها به منظور کاهش احتمال تصادم، کاهش مصرف سوخت و کم کردن زمان صفر از جمله توانمندی های آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس در این زمینه می باشد.

به منظور بررسی میزان مانورپذیری شناورها بر مبنای دستورالعمل IMO، مجموعه ای از تست های مقید به منظور استخراج ضرایب هیدرودینامیکی موجود در معادله حرکت مانور شناورها به وسیله سیستم HPMM در این آزمایشگاه انجام می شود. برخی از این تست ها عبارتند از:

  1. تست دریفت استاتیکی
  2. تست سکان استاتیکی
  3. تست اسوی خالص
  4. تست یاو خالص

و تست های ترکیبی حالت های 1 تا 4، که با تحلیل نتایج این تست ها و حل معادله حرکت می توان تست های مانور IMO را شبیه سازی نموده و به بررسی پارامترهای مورد نظر جهت تعیین میزان مانورپذیری شناور پرداخت.

دستگاه HPMM این آزمایشگاه دارای دامنه حرکت یاو 30± درجه با سرعت زاویه ای 50 درجه بر ثانیه و دامنه حرکت اسوی 500 میلی متر با سرعت 1.5 متر بر ثانیه می باشد.

تصاویر مربوطه: