شما اینجا هستید

سیستم پرورش ماهی

SPEC

D= 20 m

H=20m

LOAD 100t FISH

تصاویر مربوطه: